TAFs Årsstämma 2020

Hej alla,

Enligt nuvarande stadgar skall föreningsstämma hållas senast 31 maj varje år:

§ 8 Föreningsstämma
Ordinarie Föreningsstämma skall hållas senast den 31 maj varje år. Närvarorätt har endast medlem i föreningen. 

Styrelsen hade planerat att hålla stämman i slutet av maj, närmare bestämt den 28 maj.

Detta kommer INTE att ske i år på grund av det läge som vi och världen befinner oss i.

2020 års stämma måste flyttas p.g.a. den extra ordinära situation vi är i, att inte fler än 50 får träffa och samlas.

Styrelsen kommer att i god tid gå ut med ett nytt datum då stämman kan hållas:

§ 11 Kallelse
Meddelande om stämmodatum för ordinarie stämma skall ske i god tid innan kallelse utsändes. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall ske skriftligen och/eller via e-mail, samt anslås vid föreningens låda. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar och högst 28 dagar innan stämmodagen. Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen. Kallelse till Extra föreningsstämma skall vara medlem tillhanda senast 7 dagar och högst 21dagar innan stämman. Styrelsen äger rätt att inbjuda personer utan att detta behöver anges i kallelse.

 Bifogat finner du en liten skrift om hur just du som medlem kan påverka föreningen och hur du till stämman skriver en motion. Glöm inte att ditt förslag måste var möjlig att rösta på genom en ” Att-sats”.

Börja fundera över om du tycker att det finns saker att förändra, förnya eller påverka.

Det är din rätt som medlem!

Ur stadgan: 

Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen.

Vänligen

Timo

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

info@taftaxi.se

Dela gärna...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •