STADGAR

STADGAR TAF

Antagna vid föreningsstämma 2021-02-11

§ 1 Firma
Föreningens firma är TAF Sveriges Taxitransportörer i Förening
(med varumärke TAF/Taxitransportörerna)

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Stockholms län

§ 3 Ändamål

  • Föreningen skall ha till syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
  • gentemot franchisegivare, leverantörer och underleverantörer
  • gentemot myndigheter i Sverige
  • samt att verka inom branschfrågor som generellt berör taxitransportörer i Sverige

§ 4 Samverkan

Föreningen må samverka med andra föreningar och företag.

§ 5 Medlemskap
Som medlem kan anslutas fysisk eller juridisk person som innehar trafiktillstånd för taxiverksamhet beviljat av Transportstyrelsen och som förbinder sig att följa föreningens stadgar samt att verka för transportörernas gemensamma ändamål. Som stödjande medlem kan anslutas fysisk eller juridisk person som förbinder sig att verka för transportörernas gemensamma ändamål.

§ 6 Medlems skyldigheter

Medlem är skyldig att rätta sig efter bestämmelserna i dessa stadgar, samt av styrelsen fattade beslut. Medlem är skyldig att meddela styrelsen om förändrade ägarförhållanden.

§ 7 Avgifter

Medlemsavgift samt serviceavgift bestäms för ett år i taget vid ordinarie stämma.

 § 8 Föreningsstämma

Ordinarie Föreningsstämma skall hållas senast den 31 mars varje år. Närvarorätt har endast medlem i föreningen. Följande ärenden skall förekomma på föredragningslistan:

a. Val av stämmoordförande.
b. Val av sekreterare för stämman.
c. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
d. Fastställande av röstlängd
e. Beslut om stämman utlysts i behörig ordning.
f.. Fastställande av föredragningslistan
g. Föredragning av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse för
senaste räkenskapsåret.
h. Föredragning av revisors berättelse.
i. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
j. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret.
k. Beslut om disposition av uppkomna resultat.
l. Fastställande av avgifter enligt § 7.
m.Val av styrelseordförande.
n. Val av styrelseledamöter.
o. Val av revisor och revisorssuppleant.
p. Val av nomineringskommitténs ledamöter och suppleanter.
q. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och övriga funktionärer.
r. Behandling av inkomna motioner.
s. Avslut.

§ 9 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma får beslut ej fattas i ärenden som ej blivit i kallelsen till stämman angivet, annat än om det enligt stadgarna skall förekomma på stämman.

§ 10 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas:

a. När styrelsen så beslutar
b. Revisor så skriftligen kräver
c. Minst en tiondel av föreningens medlemmar så skriftligen påkallar
d. Vid punkt b och c skall stämman avhållas senast tre veckor efter den dag det blivit påkallat för styrelsen

§ 11 Kallelse
Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall ske skriftligen och/eller via e-mail, samt anslås på föreningens hemsida samt genom föreningens sociala medier. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar innan stämmodagen. Tillsammans med kallelse skall följa verksamhetsberättelse, förslag från styrelsen och inkomna motioner med svar från styrelsen. Kallelse till Extra föreningsstämma skall vara medlem tillhanda senast 7 dagar innan stämman. Styrelsen äger rätt att inbjuda personer utan att detta behöver anges i kallelse.

§ 12 Motioner
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före varje stämmodag.

§ 13 Rösträtt / valbarhet
Vid Föreningsstämma har medlem, vilken erlagt full medlems- och serviceavgift för föregående år, rösträtt för eget medlemskap. Medlem som är juridisk person får företrädas av fysisk person som är ledamot i dess styrelse, är delägare eller av annan medlem i föreningen, då med fullmakt. Sådan företrädare är som fysisk person valbar till funktioner i föreningen. Ingen får företräda mer än en medlem. Är medlem avskild från Transportstyrelsens register över tillståndshavare, äger denne ingen rösträtt och får heller inte företrädas med fullmakt. Styrelseledamot, suppleant eller annan tjänsteman inom taxifranchisegivande företag eller liknande är ej valbar. Om styrelseledamot eller suppleant utses till styrelseledamot, suppleant eller tjänsteman inom med föreningens medlemmars intressen motstridig verksamhet skall denne entledigas från sin post i styrelsen. Undantag kan dock medges efter framställan från en enig föreningsstyrelse.

§ 14 Röstning
Röstning sker öppet om ingen medlem begär sluten röstning. Beslut sker med enkel majoritet Vid lika röstetal vid öppen röstning skall sluten röstning ske. Är röstetalet lika då, skall ärendet bordläggas. Lika röstetal vid personval avgörs genom lottning.

§ 15 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och minst fyra (4) och högst sex (6) ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på ordinarie föreningsstämma varje år för en tid av ett (1) år. Ledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma på två (2) år. Ledamöter avgår växelvis vartannat år. Skall hela styrelsen väljas samtidigt, väljs halva för ett (1) år och halva för två (2) år. Avgående ledamot kan väljas om. Ledamot måste vara medlem i föreningen eller fysisk person som företräder juridisk person som är medlem. Efter förslag av valberedningen kan till styrelseledamot även väljas upp till två personer med särskild för föreningen värdefull kompetens. För val av sådan ledamot krävs efter sluten omröstning minst 2/3 majoritet.

§ 16 Nomineringskommitté
Nomineringskommittén skall bestå av tre (3) ledamöter som väljs för en tid av ett år räknat från ordinarie föreningsstämma.

§ 17 Funktioner inom styrelse
Styrelsen konstituerar sig själv och utser vice ordförande, sekreterare, och kassör.

 § 18 Styrelsens ansvar och skyldigheter
Styrelsen är ansvarig för förvaltning av föreningens angelägenheter och egendom. Styrelsen skall tillse att föreningens värdehandlingar förvaras på ett betryggande sätt och att egendom i förekommande fall är till fullo försäkrad. Styrelsen skall bereda revisorer tillfälle att inventera föreningens kassa och övriga tillgångar. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisor avlämna årsredovisning med resultat och balansräkning, samt förvaltningsberättelse.

§ 19 Beslutsmässighet
För beslut inom styrelsen fodras att minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal i styrelsen äger ordföranden utslagsröst.

§ 20 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 21 Revision

För granskning av räkenskaperna och förvaltning väljs vid ordinarie föreningsstämma, revisor för en tid av två (2) år, räknat från ordinarie föreningsstämma till ordinarie föreningsstämma. Revisorssuppleant väljs för en tid av ett (1) år. Revisorssuppleant som inträder på avgången ordinarie revisors plats, kvarstår under innevarande mandatperiod, då ny ordinarie revisor väljs in. Avgående revisor och suppleant kan väljas om.

§ 22 Granskningens omfattning
Revisor skall minst en gång om året granska förvaltningen, räkenskaperna, protokoll samt kassa.

§ 23 Revisionsberättelse
Efter verkställd årsredovisning skall revisor senast två (2) veckor efter mottagandet återlämna årsredovisning och övriga handlingar till styrelsen. Samtidigt skall revisor till styrelsen avlämna sin revisionsberättelse.

§ 24 Firmatecknande
Styrelsen utser minst två (2) firmatecknare vid konstituerande möte, att teckna föreningens firma

§ 25 Påföljder/Uteslutning
Medlem som eftersätter sina skyldigheter enligt dessa stadgar, styrelsens eller stämmans beslut, kan av föreningens styrelse tilldelas skriftlig varning samt begäran om rättelse.
Medlem kan uteslutas om denne väsentligt åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt förorsakat föreningen skada eller olägenheter. Sådan uteslutning kan beslutas av sittande styrelse. Beslut om medlems uteslutning kräver 2/3 av närvarande styrelse. Utesluten medlem äger begära omprövning vid närmast efterföljande styrelsemöte, dock utan egen rösträtt i ärendet.

§ 26 Medlemskaps upphörande
Medlemskap upphör vid: Trafiktillstånds återkallande, uteslutning, dödsfall. Avliden medlems dödsbo, är ej berättigat att i den avlidnes ställe inträda som medlem, annat än under den tid då dödsbo lagligen äger driva taxitrafiken vidare.

§ 27 Uppsägande av medlemskap
Medlem som önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Utträdet gäller en (1) månad efter det att styrelsen mottagit skrivelsen.

§ 28 Likvidation
Beslut om föreningens trädande i likvidation är giltig om samtliga medlemmar är eniga, eller om beslut fattas på två av varandra följande stämmor. På den andra stämman som ovan skall 2/3 av stämmans deltagare vara för likvidation. Föreningens tillgångar skall utskiftas till medlemmarna.

§ 29 Föreningens ansvar
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

§ 30 Tvister
Tvister mellan föreningens styrelse, enskild ledamot eller föreningsmedlem skall avgöras vid allmän domstol.

§ 31 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall ske till styrelsen minst två (2) månader före ordinarie föreningsstämma. För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet av stämman.