STADGAR

§ 1 Firma
Föreningens firma är Transportörföreningen SverigeTaxi Stockholm -TAF.

§ 2 Säte
Föreningen har sitt säte i Stockholms län

§ 3 Ändamål
Föreningen skall ha till syfte att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot bolaget Sverige Taxi i Stockholm AB, samt att verka för frågor som berör transportörer i Sverige Taxi i Stockholm AB.

§ 4 Samverkan
Föreningen må samverka med andra föreningar och företag.

§ 5 Medlemskap
Som medlem kan anslutas fysisk eller juridisk person, som är transportör i Sverige Taxi i Stockholm AB och som förbinder sig att följa föreningens stadgar samt verka för dess gemensamma ändamål.

§ 6 Medlems skyldigheter
Medlem är skyldig att rätta sig efter bestämmelserna i dessa stadgar, samt av styrelsen fattade beslut. Medlem är skyldig att meddela styrelsen om förändrade ägarförhållanden.

§ 7 Avgifter
Bestäms för ett år i taget vid ordinarie stämma. Följande avgifter skall då bestämmas: års eller månadsavgift.

§ 8 Föreningsstämma
Ordinarie Föreningsstämma skall hållas senast den 31 maj varje år. Närvarorätt har endast medlem i föreningen. Följande ärenden skall förekomma på föredragningslistan:

a. Val av stämmoordförande.
b. Val av sekreterare för stämman.
c. Beslut om stämman utlysts i behörig ordning.
d. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
e. Fastställande av föredragningslistan.
f. Fastställande av röstlängd.
g. Föredragning av resultat och balansräkning samt verksamhetsberättelse för senaste räkenskapsåret.
h. Föredragning av revisors berättelse.
i. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.
j. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret.
k. Beslut om disposition av uppkomna resultat.
l. Fastställande av avgifter enligt § 7.
m. Val av styrelseordförande.
n. Val av styrelseledamöter.
o. Val av revisor och revisors suppleant.
p. Val av nomineringskommitténs ledamöter och suppleanter.
q. Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och övriga funktionärer.
r. Behandling av inkomna motioner.
s. Avslut.

§ 9 Ärenden på ordinarie föreningsstämma
På ordinarie föreningsstämma får beslut ej fattas i ärenden som ej blivit i kallelsen till stämman angivet, annat än om det enligt stadgarna skall förekomma på stämman.

§ 10 Extra föreningsstämma
Extra föreningsstämma skall hållas:

a. När styrelsen så beslutar.
b. Revisor så skriftligen kräver.
c. Minst en tiondel av föreningens medlemmar så skriftligen påkallar.
d. Vid punkt b och c skall stämman avhållas senast tre veckor efter den dag det blivit påkallat för styrelsen.

§ 11 Kallelse
Meddelande om stämmodatum för ordinarie stämma skall ske i god tid innan kallelse utsändes. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall ske skriftligen och/eller via e-mail, samt anslås vid föreningens låda. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar och högst 28 dagar innan stämmodagen. Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen. Kallelse till Extra föreningsstämma skall vara medlem tillhanda senast 7 dagar och högst 21dagar innan stämman. Styrelsen äger rätt att inbjuda personer utan att detta behöver anges i kallelse.

§ 12 Motioner
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast en månad före varje stämmodag.

§ 13 Rösträtt / valbarhet
Vid Föreningsstämma har medlem rösträtt för eget medlemskap. Medlem som är juridisk person får företrädas av fysisk person som är ledamot i dess styrelse, är delägare eller av annan medlem i föreningen, då med fullmakt. Sådan företrädare är som fysisk person, valbar till funktioner i föreningen. Ingen får företräda mer än en medlem. Är medlem avstängd ifrån Sverige Taxi i Stockholm AB, äger denne ingen rösträtt och får heller inte företrädas med fullmakt. Styrelseledamot eller suppleant i Sverige Taxi i Stockholm AB styrelse är ej valbar. Om styrelseledamot eller suppleant utses till styrelseledamot eller suppleant i Sverige Taxi i Stockholm AB styrelse avgår denne automatiskt från sin post i styrelsen.

§ 14 Röstning
Röstning sker öppet om ingen medlem begär sluten röstning. Beslut sker med enkel majoritet Vid lika röstetal vid öppen röstning skall sluten röstning ske. Är röstetalet lika då, skall ärendet bordläggas. Lika röstetal vid personval avgörs genom lottning.

§ 15 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av en ordförande och minst fyra (4) och högst sex (6) ordinarie ledamöter. Ordförande väljs på ordinarie föreningsstämma varje år för en tid av ett (1) år. Ledamöter väljs på ordinarie föreningsstämma på två (2) år. Ledamöter avgår växelvis vartannat år. Skall hela styrelsen väljas samtidigt, väljs halva för ett (1) år och halva för två (2) år. Avgående ledamot kan väljas om. Ledamot måste vara medlem i föreningen eller fysisk person som företräder juridisk person som är medlem.

§ 16 Nomineringskommitté
Nomineringskommittén skall bestå av tre (3) ledamöter som väljs för en tid av ett år räknat från ordinarie föreningsstämma.

§ 17 Funktioner inom styrelse
Styrelsen konstituerar sig själv och utser vice ordförande, sekreterare, och kassör.

§ 18 Styrelsens ansvar och skyldigheter
Styrelsen är ansvarig för förvaltning av föreningens angelägenheter och egendom. Styrelsen skall tillse att föreningens värdehandlingar förvaras på ett betryggande sätt och att egendom i förekommande fall är till fullo försäkrad. Styrelsen skall bereda revisorer tillfälle att inventera föreningens kassa och övriga tillgångar. Senast en månad före ordinarie föreningsstämma skall styrelsen till revisor avlämna årsredovisning med resultat och balansräkning, samt förvaltningsberättelse.

§ 19 Beslutsmässighet
För beslut inom styrelsen fodras att minst hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 20 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 21 Revision
För granskning av räkenskaperna och förvaltning väljs vid ordinarie föreningsstämma, revisor för en tid av två (2) år, räknat från ordinarie föreningsstämma till ordinarie föreningsstämma. Revisorssuppleant väljs för en tid av ett (1) år. Revisorssuppleant som inträder på avgången ordinarie revisors plats, kvarstår under innevarande mandatperiod, då ny ordinarie revisor väljs in. Avgående revisor och suppleant kan väljas om.

§ 22 Granskningens omfattning
Revisor skall minst en gång om året granska förvaltningen, räkenskaperna, protokoll samt kassa.

§ 23 Revisionsberättelse
Efter verkställd årsredovisning skall revisor senast två (2) veckor efter mottagandet återlämna årsredovisning och övriga handlingar till styrelsen. Samtidigt skall revisor till styrelsen avlämna sin revisionsberättelse.

§ 24 Firmatecknande
Styrelsen utser minst två (2) firmatecknare vid konstituerande möte, att teckna föreningens firma

§ 25 Påföljder/Uteslutning
Medlem som eftersätter sina skyldigheter enligt dessa stadgar, styrelsens eller stämmans beslut, kan tilldelas skriftlig varning samt begäran om rättelse av föreningens styrelse.
Medlem kan uteslutas om denne väsentligt åsidosatt sina skyldigheter eller på annat sätt förorsakat föreningen skada eller olägenheter. Sådan uteslutning kan beslutas av sittande styrelse. Beslut om medlems uteslutning kräver 2/3 av närvarande styrelse.

§ 26 Medlemskaps upphörande
Medlemskap upphör vid: Trafiktillstånds återkallande, uteslutning, dödsfall eller när transportörsavtal med Sverige Taxi AB upphör att gälla. Avliden medlems dödsbo, är ej berättigad att i den avlidnes ställe inträda som medlem, annat än under den tid då dödsbo lagligen äger driva taxitrafiken vidare.

§ 27 Uppsägande av medlemskap
Medlem som önskar utträde ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Utträdet gäller en (1) månad efter det att styrelsen mottagit skrivelsen.

§ 28 Likvidation
Beslut om föreningens trädande i likvidation är giltig om samtliga medlemmar är eniga, eller om beslut fattas på två av varandra följande stämmor. På den andra stämman som ovan skall 2/3 av stämmans deltagare vara för likvidation. Föreningens tillgångar skall utskiftas till medlemmarna.

§ 29 Föreningens ansvar
För sina förbindelser ansvarar föreningen endast med sina tillgångar.

§ 30 Tvister
Tvister mellan föreningens styrelse, enskild ledamot eller föreningsmedlem skall avgöras vid allmän domstol.

§ 31 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall ske till styrelsen minst två (2) månader före ordinarie föreningsstämma. För ändring av dessa stadgar krävs 2/3 majoritet av stämman.