TAF Sveriges Taxitransportörer i Förening

Protokoll Föreningsstämma 2021-02-11

Plats: Digitalt möte ZOOM, Tid: 19.00 – 20.45

Val av stämmoordförande.

Till ordförande för stämman valdes Michael Harvey

Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Samson Wodeghiorghis

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Timo Stamblewski Samt Nedzad Karaselimovic.

Fastställande av röstlängd

Antecknades närvarande röstberättigade ledamöter

Beslut om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman beslöt godkänna kallelsen

Fastställande av föredragningslistan

Stämman beslöt godkänna Föredragningslistan

Föredragning av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för
senaste räkenskapsåret.

Verksamhetsberättelsen föredrogs.

Föredragning av revisors berättelse.

Revisor Jari Mähteläinen föredrog revisionsberättelsen.

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.

Beslöts fastställa resultat- och balansräkning

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den förkortade verksamhetsperioden.

Beslut om disposition av uppkomna resultat.

Beslöts balansera 2020 års resultat i ny räkning

Fastställande av avgifter.

Beslöts att medlemsavgifterna för år 2021 skall vara oförändrade från föregående år, dock att någon utdebitering till medlemmarna ej skulle ske förrän under verksamhets-året 2022. Avsikten med detta är att ej belasta medlemmarna med några kostnader under pågående pandemiorsakade lockdowneffekter.

Den sittande styrelsen kompenserar detta genom att under 2021 avstå från fakturering av beslutade ersättningar till styrelsen.

Val av styrelseordförande. (Ej aktuellt)

Val av styrelseledamöter.

Fyllnadsval efter Ivan Socic:

Valberedningen föreslog Michael Sjögren, som valdes enhälligt)

Fyllnadsval efter Monire Yagobi:

Valberedningen föreslog att platsen t.v. lämnas vakant, detta i avvaktan på ev. lämplig kandidat med anledning av föreningens ovan beslutade utvidgade uppdrag.

Stämman beslöt följa valberedningens förslag.

Val av revisor och revisorssuppleant. (Ej aktuellt)

Val av nomineringskommitténs ledamöter och suppleanter. (Ej aktuellt)

Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och övriga funktionärer.

Stämman beslöt att gällande arvoden ej skulle förändras.

Behandling av inkomna motioner.

Inga motioner hade inkommit. Förslaget från styrelsen om stadgeändringar godtogs enhälligt efter några av stämman föreslagna korrigeringar.

Avslut.

Ordföranden tackade närvarande medlemmar, samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Samson Woldeghiorghis

Justeras:

Timo Stamblewski                            Nedzad Karaselimovic

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uber förlorade i UK´s högsta domstol

Uber har i dagarna – efter hela sex år – i Storbritanniens Högsta Domstol förlorat en mycket betydelsefull juridisk process. Två förare har drivit frågan om de är att betrakta som anställda eller ej, och de har i och med denna dom fått rätt till bl.a. semestererersättning. Betydelsen för tiotusentals förare i UK är enorm, och kostnaderna för Uber blir snabbt gigantiska.

Hur detta på lite sikt kan komma att påverka all taxiverksamhet inom EU och i Sverige skall nu TAF försöka analysera.

Vi återkommer så snart vi tycker oss ha kartlagt detta! Men uppenbart är redan att det så småningom kommer att påverka oss alla, och särskilt då villkoren för våra enbilsåkare.

Bästa hälsningar

Styrelsen TAF

Samtliga betalande medlemmar kallas härmed till ordinarie Transportörföreningen inom Cabonline Sverige – TAF

Kallelse till Föreningsstämma 2021-02-11

Plats: Digitalt möte TEAMS, Tid: 19.00

Microsoft Teams-möte

föreningsstämma i TAF.

Som bekant hade vi helt nyligen en försenad stämma som följde upp året 2019, och nu är det enligt stadgarna dags för den ordinarie föreningsstämman som uppföljning till året 2020.

Styrelsen har valt att kalla till denna så snart som möjligt, detta för att ha alla formaliteter avklarade inför de stora uppgifter vi har framför oss.

Utöver formalia är det endast två punkter som nu kommer upp till beslut:

Fyllnadsval

Kort efter stämman visade det sig att den nyvalde ledamoten Ivan Socic inte kunde finna tid och utrymme till att delta i det kommande styrelsearbetet.

Eftersom vi alla sedan snart ett år har haft oerhörda svårigheter att möta i våra företag hade styrelsen stor förståelse för detta, och beviljade därför Ivan befrielse från styrelseuppdraget.

Av samma skäl avsade sig Monire Yagobi under januari fortsatt styrelseuppdrag.

Stadgeändringar

Styrelsen föreslår att uppdraget för TAF omgående utvidgas ytterligare till att omfatta alla taxitransportörer i Sverige. Orsakerna till detta är flera, men framförallt att den nuvarande direkta kopplingen till enbart Cabonlinekoncernen är hämmande och låser upp föreningen till en enda motpart vars framtida organsation och ägandeförhållanden är okända för oss alla.

Förlusterna i spåren av Coronapandemin är minst sagt betydande (TAF beräknar att sammanlagda förlusterna för de anslutna åkerierna inom Cabonlinekoncernen uppgår till mer än en miljard kronor), och av de offentligjorda boksluten inom Cabonlinegruppen kan man utläsa att förlusterna för franchisegivaren under åren 2016-2019 uppgår till hela 667 miljoner kronor – alltså utan Coronans negativa effekter under 2020.

De totala branschförlusterna uppgår alltså till synnerligen stora belopp, varför TAF’s styrelse  drar slutsatsen att mycket stora förändringar nu står för dörren.

Förslaghet är därför att vi nu försöker samla alla transportörer som inte driver beställningscentraler under en organisation TAF. (Se vidare i verksamhetsberättelsen)

Bilagor:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Förslag till stadgeändringar

Övriga handlingar som t.ex. resultat- och balansräkningar och styrelseprotokoll kommer inte att läggas ut på nätet, men betalande medlem kan efter begäran få ta del av dessa efter framställan hos ordföranden.

Revisionsberättelse och valberedningsförslag presenteras under mötet. Den medlem som så önskar kan kontakta valberedningen för besked om deras arbetsprocess.

VÄLKOMNA TILL TAF’S FÖRSTA DIGITALA STÄMMA!

Styrelsen

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Father Christmas

santa@northpole.com                                                                         Sigtuna, Julafton 2020

Ärende: Prioritera vaccinering av taxiförare                          

Kopia för kännedom:

Generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten

Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet

Bästa Jultomten!

Jag vänder mig nu till Dig trots att jag vet att Du just idag är väldigt upptagen. Men mitt ärende handlar faktiskt om liv och död. Och mitt ärende brådskar.

Normalt sett så borde jag ju vända mig direkt till berörd myndighet resp. ansvarigt statsråd, men efter många år som anställd inom offentlig förvaltning vet jag att högre chefer i just den sektorn aldrig någonsin missar en viktig långledighet. Och ingen tid får nu förloras .

Jag är numera taxiförare, och driver också sedan snart tio år ett litet åkeri med anställda. Jag är, i likhet med i stort sett alla andra småföretagare, väldigt mån om mina anställda, och att dessa skall ges möjlighet att arbeta under seriösa förhållanden. Jag är också självklart väldigt mån om mina kunder.

Men möjligheterna att arbeta ambitiöst i vår sedan länge extremt pressade bransch har steg för steg, och under lång tid försämrats, för att under detta pandemiår brutalt krossas. Det är ju sedan en tid allmänt känt att taxi i likhet med verksamheter inom flyg, hotell, konferens, event, artisteri, idrott och några till är de som intill utrotning drabbats hårdast av Regeringens i och för sig motiverade och välmenande nedstängningar. Och vad gäller taxi så har de ekonomiska stöd som med pompa och ståt utlovats i media p.g.a. knepiga regelverk och svår byråkrati inte nått fram till oss,  annat än i minimal utsträckning  och dessutom med rent löjeväckande fördröjningar.

Vi är en relativt liten bransch, och det är sannolikt därför man under de senaste tio månaderna gång på gång trots Taxiförbundets ihärdiga insatser helt missat eller nonchalerat våra behov och villkor. Närmare hälften av alla taxibilar har redan ställts av, eller är nu på väg att avvecklas. Ekonomiskt är verkligheten idag sådan att varenda kvarvarande seriöst taxiåkeri i Sverige utan tvekan är på väg mot en snar avveckling.

Men sedan några dagar är nog den allra yttersta gränsen nådd. Även vår och våra kunders hälsa skall nämligen även fortsättningsvis riskeras. Och att vi därmed också kommer att under mycket lång tid bli kvar som potentiella smittbärare av Covid-19, tycks helt ha gått alla sakkunniga förbi.

I egenskap av ordförande för Transportörföreningen inom Cabonline Sverige, och därmed talesperson för tusentals åkare (och just i detta fall även tiotusentals av våra förare!) konstaterar jag att man åter helt glömt bort oss vid prioritering av vilka grupper som bör ges förtur till de kommande vaccinationer som är avsedda hejda smittspridningen.

I Stockholms län, som jag känner väl, är vi minst c:a 2 000 taxiförare som dagligen genom färdtjänstuppdrag och omsorgsresor transporterar skolungdomar, funktionshindrade vuxna och ungdomar, och även mycket gamla människor som ibland tvingas bryta sin riskgruppsisolering för att uppsöka vård.

Vi utför också på uppdrag av Region Stockholm rena sjuktransporter till och från sjukhus och vårdinrättningar. Vi har enligt gällande regelverk ingen rätt att fråga våra resenärer om deras hälsotillstånd – det är strängt förbjudet. Vi har heller ingen rätt att hänvisa till baksätet då någon i det utsända köruppdraget av sin kommun för länge sedan, och långt före coronan, beviljats rätt att sitta i framsätet på våra bilar.

Var och varannan dag tvingas vi alltså sitta c:a tre decimeter från en helt okänd person – och detta under resor som inte sällan varar upp till någon timme.

Det betyder att vi dagligen, var och en och på mycket nära håll, träffar mellan sex och tio människor som vi inte vet något alls om.

En stor del av dessa resenärer måste vi dessutom hjälpa med att ge stöd vid insteg då de släppt rollatorn, med att få på säkerhetsbältet, med att fysiskt hjälpa deras rörelsehindrade ben in i bilen, med att hantera deras påsar och väskor o.s.v.

Och jo, naturligtvis använder vi handsprit, gummihandskar och även ibland munskydd. Många taxibilar har dessutom plastskydd som avskärmar mot baksätet.

Men. Den skyddsutrustning och den smittskyddsnivå som allmänt, och som sedan många månader rutinmässigt erbjuds ordinarie vårdpersonal i första linjen kommer vi inte i närheten av.

Det betyder alltså att vi bara i Stockholms län är minst ett par tusen förare som dagligen med undermåligt skydd riskerar att smittas med Covid-19 av några av de sammanlagt minst 15 000 resenärer som vi då interagerar med på nära håll. Och de av oss som garanterat kommer bli smittade riskerar därmed i sin tur att smitta minst femtio personer vardera – bara under första veckan…

Vi som kör omsorgsresor i våra taxibilar är faktiskt så mycket mer än bara chaffisar. I praktiken är även vi omsorgpersonal, en viktig länk i vårdkedjan, och dessutom en länk i det allra första ledet.

Om vi inte nu genast erbjuds vaccin bland de allra första vore det en oöverträffad skandal.

Så snälla Jultomten! Jag vänder mig alltså till Dig, därför att jag inte längre vet vad jag skall tro på.

Ge oss den julklappen att du tar upp saken med Johan Carlsson, så att han i sin tur kan viska i socialministernsöra att det kanske vore bra att genom några av Sveriges otaliga stuprör tipsa våra Heliga Regioner om att det kanske vore trevligt att hjälpa oss omsorgsförare att framöver slippa bli utpekade som de värsta smittbärarna av alla.

Michael Harvey

Ordförande, Transportörföreningen inom Cabonline Sverige – TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

En utmaning

Redan långt innan PANDEMIN så var stora delar av svensk taxinäring rejält illa ute.

Oseriösa företag har dumpat priser på åtskilliga lokala marknader. Priskrig vid allehanda flygplatser, och underprissatta offentliga upphandlingar har under lång tid dränerat branschen på miljardbelopp.

Normala sunda konkurrensvillkor har snedvridits av ett mycket stort antal hemligstämplade miljoner från Arbetsförmedlingen.

Konkurrensen från helt olaglig svart taxiverksamhet har sedan länge fått växa ohämmat i takt med att sociala medier tagit ett allt större utrymme i informationsflödet. Varken ansvariga myndigheter eller kontrollsystemen har hängt med i utvecklingen.

Den genomsnittliga lönsamheten för åkerier med anställda som rapporterats av SCB har gått från mycket låga 2 % för fem år sedan, till ofattbara minus 10-20% idag. (Detta alltså före Corona!) Förarlönerna har endast kunnat hållas uppe kring existensminimum genom att längden på körpassen pressats upp mot 10-12 tim/dag.

Parallellt med svarttaxi dök så det hippa fenomenet ”Delningsekonomi” upp, och anammades snabbt av förvånansvärt ekonomiskt oförstående politiker från en yngre generation. Därmed kunde ett antal – av till synes oändliga mängder börskapital finansierade främst amerikanska företag – med fiffiga metoder, och med operativa baser i allehanda skatteparadis blixtsnabbt ta sig in på olika marknader, och därmed så gott som helt tillåtas gå under radarn.

Dessa s.k. appföretag är i vår bransch mycket skickliga på att åstadkomma kundnytta, men minimerar till stor del normala kontakter med tillståndsmyndigheter, skattemyndigheter, ordningsmakt, franchisetagare, fackliga organisationer och förare. De enda herre de känner är kvartalsekonomin, och därmed viktas försäljningsvolym och marknadsandel alltför tungt -något som ju i en förment moderniserad bransch ser bra ut i rapporterna till börsen.

Balansen mellan efterfrågan och utbud sätts därmed ur spel. I denna nya sköna värld blir alltså endast volym intressant, då detta i lägen där det finns för mycket investeringskapital allt för ofta räcker för att sälja aktier. (Lönsamheten får någon annan ta hand om senare, när vi sålt våra aktier vidare med vinst…)

Därmed har vår bransch hamnat i ett läge där förmedlingen av taxitjänster blivit mycket enklare att tjäna pengar på än själva utförandet av tjänsten. Kortsiktiga vinster har förvisso skapats, men själva produktionen går nu steg för steg under. (Absolut inte hållbart. Som om t.ex. Volvo skulle acceptera att fabrikerna går med ständiga förluster så länge allehanda bilförsäljare ensamma tjänar storkovan…)

Fågelviksgruppens skicklige tidigare ägare förstod tidigt detta, bytte koncernens namn till det mer moderna Cabonline, och sålde av sitt stora lönsamma taxiväxelföretag till ett stort anonymt amerikanskt investmentföretag – vilket sannolikt köpte detta just i tron att man kort efter köpet – genom lite slimmade kostnader – med god vinst snabbt skulle kunna börsintroducera ett nytt häftigt modernt techföretag.

Men när det var dags förra året så ville ingen köpa några aktier…

Allting går ju så fort nuförtiden… Marknaden var plötsligt översvämmad med Uber liknande företag (Bolt, My Taxi, Cabify m.fl.), och ett barn kunde dessutom räkna ut att p.g.a. priskrigen, de orealistiska upphandlingarna och alla kortsiktiga växelägare/mäklarföretag så var själva fabriken sedan omkring ett halvt decennium på väg mot att bli konkursmässig.

Och fabriken, det är ju vi åkare, och våra anställda förare… (Eller vi ”Transportörer” som Cabonline Group kallar oss i våra i mångt och mycket helt oseriösa franchisekontrakt…)

Och så kom då PANDEMIN. Och därmed har nu brallorna åkt av hela branschen!

Det skall nu bli spännande att som ordförande i TAF under några år få leda vår nya starka, mångsidiga och erfarna styrelse att verkligen hjälpa till med att äntligen få ordning på vår sedan länge misshandlade bransch.

En stimulerande utmaning. Sämre än vad det är just nu kan det ju inte bli!

Michael Harvey

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Inför stämman

Hej alla,

I dessa turbulenta tider när de flesta rutiner ställs på ända så har även vår stämma blivit “ställd på ända”.

Vi skulle ha haft, enligt stadgar, en stämma senat maj månad men p.g.a. det rådande så får det bli nu…

Om läget hade varit normalt så skulle vi haft en kryssning i höst…  men det får vänta.

I och med att läget är som det är så kommer nu de dokument som kallas stämmodokument.

Ekonomisk redogörelse, motioner, valberedningens förslag till ny styrelse och revisorsberättelse.

Skriv ut och ta med till stämman.

Läs igenom motionerna för det kommer att innebära en stor förändring för föreningen och  vi i styrelsen hoppas att alla som kommer på stämman kan svara enhälligt ja.

Ta också en funderare på vilken väg just DU vill att föreningen ska ta i framtiden.

COL och ledningen för SverigeTaxi/ Taxi Kurir verkar inte vara intresserade av att ha en förening som tillvaratar åkarnas intressen utan de tänker enbart på sina egna intressen.

Övriga dokument finns nedan för nedladdning.

Vänligen

Timo / styrelsen

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kallelse till Stämman

kallar till ordinarie föreningsstämma 2020

Tid: Lördagen den 10 oktober kl. 16:00.
Plats: Ulriksdals slottsträdgårdar,
Slottsträdgårdsvägen 8, Solna (kart blad 76D3)

Tyvärr har vi inte ännu fått de bilagor ( resultat- och balansräkningar, motioner och revisors utlåtande)  som skall skickas i samband med kallelse.

De kommer att skickas i tid till stämman då styrelsen har fått dem till del.

Program för kvällen med hålltider, som kan komma att kan justeras:

17:00-17:30 Välkommen av ordförande Nedzad Karaselimovic och en kort ”presentation” av aktiviteter.

 Ordförande redogör för verksamheten.   

17:30-18:30   Modererat medlemsmöte med presentation om nuvarande ställning och diskussion angående TAF:s nutid och framtid.

18:00-19:30 Årsmöte.

19:30-22:30 Middag.

För att veta hur många som önskar delta på middagen och stämman ber vi Er att anmäla via e-post: info@taftaxi.se senast måndag 5:e oktober 2020.

Skriv: Åkarnummer, Namn, Mobiltelefon nr.

Årsmöteshandlingarna kommer att läggas ut på TAF:s hemsida, www.taftaxi.se.

Motioner skall vara inskickade till TAF på info@taftaxi.se  senast söndag 4:e oktober 2020.

 Välkomna TAF-Styrelsen 2020

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Stämma 2020

I och med Coronautbrottet var vi tvungna att senarelägga årets stämma och konferens.

Tanken, från början var från styrelsens sida var att kombinera den ”sedvanliga” höstkryssningen med stämman och ha stämma under en kryssningen men så blev det inte.

Tyvärr så har det visat sig att det är många som oroas av att åka på en kryssning, kryssningar har blivit omdirigerade och ett kryssningsbolag har slutat med sina kryssningar, Birka Line.

Från att ha från början utannonserat stämman till september så kommer nu ett definitivt datum, som du kan boka in i din kalender.

Stämman 2020 kommer att hållas 10 oktober 2020, kl. 16:00

Plats: Slottsträdgården Ulriksdal.

Observera:

Formell kallelse kommer att skickas ut vid ett senare tillfälle men du kan boka upp datumet och du kan passa på att skriva din motion redan nu.

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

KRIS I TAXIBRANSCHEN, KOLLAPS I FÄRDTJÄNSTEN

En process som om inget drastiskt görs nu oundvikligen kommer att mer än halvera taxibranschen i Sverige är nu tyvärr i full gång. Och det blir de mest utsatta resenärerna och de seriösa åkarna som då, utöver tusentals arbetslösa förare, drabbas hårdast.

De dyra och riskfyllda skattelån som alla företag erbjudits har för all del gett lite andrum, men dessvärre så når inte de övriga stöd som Regeringen utlovade under våren fram till taxibranschens åkerier – och effekterna där blir dessutom försvinnande små, och kommer dessutom alldeles på tok för sent.

Så nu är det bråttom om man skall klara att värna samhällstransporterna för våra mest utsatta medborgare! Det säger småföretagarkonsulten och taxiåkaren Michael Harvey.

Hiphop och pingpong fick genast en miljard

Efter en stor rikstäckande taximanifestation, och efter att både Regering och Riksdag under månaden därefter uppvaktats av en hel rad tunga branschföreträdare och även av tex Tillväxtverket och Taxiförbundet, har taxibranschens gräsrötter nu väntat över en månad på besked om någon form av direkt akutstöd, liknande den miljard som regeringen generöst och blixtsnabbt delade ut till kultur- och idrottsvärlden. Alltså ett direkt kontantstöd, liknande det som beviljats i många andra länder.

Självklart är det trevligt med kultur och idrott. Men i en svår kris gäller det faktiskt att kunna skilja på nice to have och must have. Vi som dagligen kör sjuktransporter, rullstolstransporter och gamla och unga med särskilda behov har mycket svårt att förstå Regeringens prioriteringar. För hur kan man prioritera att sätta hiphop och pingpong framför våra allra mest utsatta medborgares dagliga behov?

Småsmulor

Det väntade och livsviktiga kontanta omsättningsstödet, som efter en seg långbänk i sista stund överraskande döptes om till ”omställningsstöd”, visar sig nu bara ge småsmulor till åkerierna i taxibranschen. Dessa pengar täcker som bäst bara omkring 10 -20 % av redan tagna inkomstförluster under mars och april, och kommer dessutom inte nå företagen förrän i slutet på juli. För tusentals åkare är detta inte bara alldeles för lite och för få månader, utan också på tok för sent!

Otaliga desperata åkerier har ju redan haft problem med att klara av att betala ut majlönerna på ett normalt sätt – och exakt hur många tusentals som detta rör sig om vet ingen ännu. Dessutom har vi de absolut svåraste månaderna framför oss. Skolkörningarna, som varit den sista livlinan för många åkerier försvinner av naturliga skäl nästa vecka, och alla vet att marknaden fortfarande är så urholkad att kvarvarande aktiva taxiåkerier kommer göra mycket stora förluster hela denna Coronasommar.

Permitteringsstödet hjälper i praktiken bara rika företag

Stödet till permittering (korttidsarbete) är dessutom så byråkratiskt konstruerat att den enskilda småföretagaren måste betala 88 % av ordinarie lönen till förarna i förskott, och detta trots att de då absolut inte får arbeta mer än 20 % av den betalda tiden – och i detta fall på en taximarknad som till sommaren som sagt kommer att vara som gott som obefintlig. När stödet så småningom kommer så blir slutkostnaden för företagaren ändå 28 % av lönen, som då är betalning för 20 % arbetad tid. Vem som helst förstår då att detta tillkrånglade, och till dels egenfinansierade stöd, i praktiken endast gynnar större och mycket förmögna taxiåkare. Och hur många förmögna investerare eller individer väljer att driva taxiåkerier i vårt land?

Mars och april gav enorma förluster. Maj till september blir ännu värre

De riktigt stora kassaunderskotten för taxibranschen utöver mars och april kommer alltså att drabba månaderna maj, juni, juli och augusti. Och för de förlusterna finns ännu inga som helst besked om det minsta stöd.  Därmed är nedläggningar och konkurser omedelbart förestående, och detta i en omfattning som vårt land aldrig tidigare skådat. Taxi i Sverige är redan nu i en mycket svår kris.

Taxikris – Färdtjänstkollaps. Tiotusentals utsatta blir utan samhällstransporter

Det finns ungefär 20 000 lagliga taxibilar i Sverige, varav c:a 6 000 i Stockholms län där jag är verksam. C:a 3 000 av dessa bilar var ända till mars aktiva inom de stora varumärken som kör samhällsbetalda resor och företagsresor. Varje dag utförs normalt i Stockholms län 16 000 sjuk-, färdtjänst- och skolresor med taxi. Redan under helt normala omständigheter har det sedan länge varit så att det under högtrafik uppstått svår bilbrist i många distrikt. Nu riskerar botten att gå ur.

För över en månad sedan meddelades från auktoriserade taxameterverkstäder i Stockholm att långt över 1 000 av de taxibilar som kör samhällsuppdrag hade ställts av, eller bokat tid för en avveckling. Det är alltså med stor sannolikt så att hälften av alla taxibilar som dagligen i normala fall behövs för samhällstransporter i Stockholms län kommer att vara avvecklade i mitten på augusti – just när skoltransporterna i Stockholms län skall starta, och då sjukvården samtidigt förhoppningsvis drar igång arbetet med att hinna ikapp tusentals uppskjutna operationer. Till detta kommer att 70 000 färdtjänstberättigade – bara i huvudstadslänet – då har ett sedan ett halvår uppdämt behov av att åka till specialistmottagningar, dialys, rehab, vårdcentraler, daglig verksamhet, fotvård, frisörer, kyrkor, gravplatser m.m., och att dessutom kanske äntligen få besöka sina anhöriga.

Den ekvationen går inte ihop på långa vägar, och problemet gäller hela Sverige. Ett rekordstort uppdämt behov av samhällsresor skall under hösten mötas av en i bästa fall halverad taxiflotta. En aldrig tidigare skådad färdtjänstkollaps väntar runt hörnet om inget krisstöd kan levereras.

Lönsamt för staten att stödja taxibranschen

Vad mycket få människor vet, är att av det belopp som står på taxametern i en taxibil så går faktiskt den absolut största delen (hela 37 %) direkt till stat och kommun i form av skatter och avgifter. Moms, drivmedelsskatt, vägskatter, trängselskatter, källskatt och arbetsgivaravgifter gör tillsammans att taxi, näst efter tobak och alkohol, sannolikt är den högst beskattade näringen i Sverige – och kanske i t.o.m. hela världen. Lägg därtill den enorma kostnaden för konkurser, lönegarantier och arbetslöshet så vore det en ren vinst för samhället att nu ingripa snabbt och kraftfullt.

Köer till sjukresor

Kanske är det därför ändå inte för sent att hoppas på ett omedelbart besked från Regeringen och dess januaripartier om det rejäla och riktade kontantstöd till taxinäringen som vi i branschen nu länge kommunicerat som helt nödvändigt.

Skulle det verkligen till hösten bli så illa, att 350 000 svenskar berättigade till samhällsresor drabbas av veckolånga köer till färdtjänst och till en vanlig sjukresa – ja, då får nog Regeringen räkna med att stå till svars för inget mindre än att med öppna ögon ha slarvat fram konkurser, onödig arbetslöshet och totalt färdtjänstkaos.

Och det kommer inte att vara möjligt att hävda att ”Vi var naiva” eller ”Vi såg det inte komma”…

Hungerstrejk. Och julafton för kriminella inom svarttaxi

Avslutningsvis: Att det utan akut stöd till taxinäringen i Sverige inom kort uppstår en dramatisk brist på seriösa taxibilar är alltså helt uppenbart, och minst hälften av landets c:a 30 000 taxiförare blir då inom några få månader arbetslösa. Och att man nu i ett flertal nätforum där förtvivlade åkare möts på allvar börjat diskutera att organisera någon form av hungerstrejk, vittnar om hur extremt illa läget är, och om hur fort det nu går rakt utför…

Och, som lök på laxen: Om den seriösa delen av taxibranschen skulle halveras nu i sommar så bjuder Regeringen faktiskt även in de värsta kriminella inom svarttaxi till rena rama julafton… När ett fåtal kvarvarande lagliga taxibilar har fullt upp med att beta av köerna samhällstransporterna, vad skall då de privatpersoner som vill hem från krogen, till BB, eller till tåget ta sig till? Facebook, måhända?

Och för de omkring 100 000 huvudsakligen lågavlönade personer från våra utanförskapsområden – smååkare, taxiförare och deras familjer – som då förlorat hela sin försörjningsbas återstår bara att ta till ett uttryck som man förr i tiden ofta använde när man kände sig rejält blåst.

Tack för kaffet

Michael Harvey – 0708 682 955

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Uppsägning av avtal

Det har kommit till TAFs kännedom att SvT ( Cabonline) med Magnus Klintbäck i spetsen verkar rensa bland “uppstudsiga” & “jobbiga” åkare, åkerier.

Man har sagt upp ett flertal transportöravtal utan att uppge skäl, vilket i sig är görbart med hänsyn till avtalet. §19 a och §25.

Tillhör du de som har fått ett brev med att ditt åkeri är uppsagt?

Besvara detta mail,  meddela  om du har fått en uppsägning.

Dock kan tilläggas att av moraliska, ren anständighet så borde SvT uppge skäl till uppsägningen men det verkar som om det har totalt fallit bort för VD Magnus Klintbäck.

Vänligen

Timo

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •