Taxibolag får ersättning för höjda bränslekostnader

I min roll som ordförande för Sveriges Förenade Taxitransportörer har jag nu under ett par år haft löpande kontakter med den politiska ledningen för Fördtjänstnämnden Inom Region Stockholm. (En av Europas absolut största köpare av taxitjänster).
På onsdag förväntas nu nämnden i politisk enighet ta beslutet beskrivet i artikeln nedan – ett principiellt beslut som kan visa sig vara en historisk ”gamechanger” för hela den sedan decennier hårt pressade taxibranschen.
Äntligen en grupp politiker som lyssnar, och tar verkligheten på allvar!

 

Dela gärna...

TAF – Sveriges Taxitransportörer i Förening

(Verksamhetsbeskrivning fastställd vid förstärkt styrelsemöte 2021-10-03)

Taxitransportörerna är en intresseorganisation som verkar för att samtliga c:a 8 000 företag med tillstånd till taxiverksamhet i Sverige skall kunna bedriva seriös affärsverksamhet på lika villkor.

Taxitransportörerna är en medlemsförening vars verksamhet är reglerad i stadgar vilka väl garanterar medlemmarnas demokratiska inflytande.

Taxitransportörerna värnar den svenska modellen där marknadens parter genom kollektivavtal avtalar villkor mellan företagare och dess anställda taxiförare.

Taxitransportörerna anser vidare – mot bakgrund av att en betydande del av branschen utgörs av offentligt upphandlade samhällskritiska resor – att en moderniserad lagstiftning innebärande en viss reglering är såväl nödvändig som brådskande.

Taxitransportörerna skall i första hand verka genom information och opinionsbildning, men även i mån av tillgängliga resurser som ett nätverk för föreningens medlemmar.

Dela gärna...

TAF Sveriges Taxitransportörer i Förening

Protokoll Föreningsstämma 2021-02-11

Plats: Digitalt möte ZOOM, Tid: 19.00 – 20.45

Val av stämmoordförande.

Till ordförande för stämman valdes Michael Harvey

Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Samson Wodeghiorghis

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Timo Stamblewski Samt Nedzad Karaselimovic.

Fastställande av röstlängd

Antecknades närvarande röstberättigade ledamöter

Beslut om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman beslöt godkänna kallelsen

Fastställande av föredragningslistan

Stämman beslöt godkänna Föredragningslistan

Föredragning av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för
senaste räkenskapsåret.

Verksamhetsberättelsen föredrogs.

Föredragning av revisors berättelse.

Revisor Jari Mähteläinen föredrog revisionsberättelsen.

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.

Beslöts fastställa resultat- och balansräkning

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den förkortade verksamhetsperioden.

Beslut om disposition av uppkomna resultat.

Beslöts balansera 2020 års resultat i ny räkning

Fastställande av avgifter.

Beslöts att medlemsavgifterna för år 2021 skall vara oförändrade från föregående år, dock att någon utdebitering till medlemmarna ej skulle ske förrän under verksamhets-året 2022. Avsikten med detta är att ej belasta medlemmarna med några kostnader under pågående pandemiorsakade lockdowneffekter.

Den sittande styrelsen kompenserar detta genom att under 2021 avstå från fakturering av beslutade ersättningar till styrelsen.

Val av styrelseordförande. (Ej aktuellt)

Val av styrelseledamöter.

Fyllnadsval efter Ivan Socic:

Valberedningen föreslog Michael Sjögren, som valdes enhälligt)

Fyllnadsval efter Monire Yagobi:

Valberedningen föreslog att platsen t.v. lämnas vakant, detta i avvaktan på ev. lämplig kandidat med anledning av föreningens ovan beslutade utvidgade uppdrag.

Stämman beslöt följa valberedningens förslag.

Val av revisor och revisorssuppleant. (Ej aktuellt)

Val av nomineringskommitténs ledamöter och suppleanter. (Ej aktuellt)

Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och övriga funktionärer.

Stämman beslöt att gällande arvoden ej skulle förändras.

Behandling av inkomna motioner.

Inga motioner hade inkommit. Förslaget från styrelsen om stadgeändringar godtogs enhälligt efter några av stämman föreslagna korrigeringar.

Avslut.

Ordföranden tackade närvarande medlemmar, samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Samson Woldeghiorghis

Justeras:

Timo Stamblewski                            Nedzad Karaselimovic

Dela gärna...

Uber förlorade i UK´s högsta domstol

Uber har i dagarna – efter hela sex år – i Storbritanniens Högsta Domstol förlorat en mycket betydelsefull juridisk process. Två förare har drivit frågan om de är att betrakta som anställda eller ej, och de har i och med denna dom fått rätt till bl.a. semestererersättning. Betydelsen för tiotusentals förare i UK är enorm, och kostnaderna för Uber blir snabbt gigantiska.

Hur detta på lite sikt kan komma att påverka all taxiverksamhet inom EU och i Sverige skall nu TAF försöka analysera.

Vi återkommer så snart vi tycker oss ha kartlagt detta! Men uppenbart är redan att det så småningom kommer att påverka oss alla, och särskilt då villkoren för våra enbilsåkare.

Bästa hälsningar

Styrelsen TAF

Samtliga betalande medlemmar kallas härmed till ordinarie Transportörföreningen inom Cabonline Sverige – TAF

Kallelse till Föreningsstämma 2021-02-11

Plats: Digitalt möte TEAMS, Tid: 19.00

Microsoft Teams-möte

föreningsstämma i TAF.

Som bekant hade vi helt nyligen en försenad stämma som följde upp året 2019, och nu är det enligt stadgarna dags för den ordinarie föreningsstämman som uppföljning till året 2020.

Styrelsen har valt att kalla till denna så snart som möjligt, detta för att ha alla formaliteter avklarade inför de stora uppgifter vi har framför oss.

Utöver formalia är det endast två punkter som nu kommer upp till beslut:

Fyllnadsval

Kort efter stämman visade det sig att den nyvalde ledamoten Ivan Socic inte kunde finna tid och utrymme till att delta i det kommande styrelsearbetet.

Eftersom vi alla sedan snart ett år har haft oerhörda svårigheter att möta i våra företag hade styrelsen stor förståelse för detta, och beviljade därför Ivan befrielse från styrelseuppdraget.

Av samma skäl avsade sig Monire Yagobi under januari fortsatt styrelseuppdrag.

Stadgeändringar

Styrelsen föreslår att uppdraget för TAF omgående utvidgas ytterligare till att omfatta alla taxitransportörer i Sverige. Orsakerna till detta är flera, men framförallt att den nuvarande direkta kopplingen till enbart Cabonlinekoncernen är hämmande och låser upp föreningen till en enda motpart vars framtida organsation och ägandeförhållanden är okända för oss alla.

Förlusterna i spåren av Coronapandemin är minst sagt betydande (TAF beräknar att sammanlagda förlusterna för de anslutna åkerierna inom Cabonlinekoncernen uppgår till mer än en miljard kronor), och av de offentligjorda boksluten inom Cabonlinegruppen kan man utläsa att förlusterna för franchisegivaren under åren 2016-2019 uppgår till hela 667 miljoner kronor – alltså utan Coronans negativa effekter under 2020.

De totala branschförlusterna uppgår alltså till synnerligen stora belopp, varför TAF’s styrelse  drar slutsatsen att mycket stora förändringar nu står för dörren.

Förslaghet är därför att vi nu försöker samla alla transportörer som inte driver beställningscentraler under en organisation TAF. (Se vidare i verksamhetsberättelsen)

Bilagor:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Förslag till stadgeändringar

Övriga handlingar som t.ex. resultat- och balansräkningar och styrelseprotokoll kommer inte att läggas ut på nätet, men betalande medlem kan efter begäran få ta del av dessa efter framställan hos ordföranden.

Revisionsberättelse och valberedningsförslag presenteras under mötet. Den medlem som så önskar kan kontakta valberedningen för besked om deras arbetsprocess.

VÄLKOMNA TILL TAF’S FÖRSTA DIGITALA STÄMMA!

Styrelsen

Dela gärna...

Father Christmas

santa@northpole.com                                                                         Sigtuna, Julafton 2020

Ärende: Prioritera vaccinering av taxiförare                          

Kopia för kännedom:

Generaldirektör Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten

Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet

Bästa Jultomten!

Jag vänder mig nu till Dig trots att jag vet att Du just idag är väldigt upptagen. Men mitt ärende handlar faktiskt om liv och död. Och mitt ärende brådskar.

Normalt sett så borde jag ju vända mig direkt till berörd myndighet resp. ansvarigt statsråd, men efter många år som anställd inom offentlig förvaltning vet jag att högre chefer i just den sektorn aldrig någonsin missar en viktig långledighet. Och ingen tid får nu förloras .

Jag är numera taxiförare, och driver också sedan snart tio år ett litet åkeri med anställda. Jag är, i likhet med i stort sett alla andra småföretagare, väldigt mån om mina anställda, och att dessa skall ges möjlighet att arbeta under seriösa förhållanden. Jag är också självklart väldigt mån om mina kunder.

Men möjligheterna att arbeta ambitiöst i vår sedan länge extremt pressade bransch har steg för steg, och under lång tid försämrats, för att under detta pandemiår brutalt krossas. Det är ju sedan en tid allmänt känt att taxi i likhet med verksamheter inom flyg, hotell, konferens, event, artisteri, idrott och några till är de som intill utrotning drabbats hårdast av Regeringens i och för sig motiverade och välmenande nedstängningar. Och vad gäller taxi så har de ekonomiska stöd som med pompa och ståt utlovats i media p.g.a. knepiga regelverk och svår byråkrati inte nått fram till oss,  annat än i minimal utsträckning  och dessutom med rent löjeväckande fördröjningar.

Vi är en relativt liten bransch, och det är sannolikt därför man under de senaste tio månaderna gång på gång trots Taxiförbundets ihärdiga insatser helt missat eller nonchalerat våra behov och villkor. Närmare hälften av alla taxibilar har redan ställts av, eller är nu på väg att avvecklas. Ekonomiskt är verkligheten idag sådan att varenda kvarvarande seriöst taxiåkeri i Sverige utan tvekan är på väg mot en snar avveckling.

Men sedan några dagar är nog den allra yttersta gränsen nådd. Även vår och våra kunders hälsa skall nämligen även fortsättningsvis riskeras. Och att vi därmed också kommer att under mycket lång tid bli kvar som potentiella smittbärare av Covid-19, tycks helt ha gått alla sakkunniga förbi.

I egenskap av ordförande för Transportörföreningen inom Cabonline Sverige, och därmed talesperson för tusentals åkare (och just i detta fall även tiotusentals av våra förare!) konstaterar jag att man åter helt glömt bort oss vid prioritering av vilka grupper som bör ges förtur till de kommande vaccinationer som är avsedda hejda smittspridningen.

I Stockholms län, som jag känner väl, är vi minst c:a 2 000 taxiförare som dagligen genom färdtjänstuppdrag och omsorgsresor transporterar skolungdomar, funktionshindrade vuxna och ungdomar, och även mycket gamla människor som ibland tvingas bryta sin riskgruppsisolering för att uppsöka vård.

Vi utför också på uppdrag av Region Stockholm rena sjuktransporter till och från sjukhus och vårdinrättningar. Vi har enligt gällande regelverk ingen rätt att fråga våra resenärer om deras hälsotillstånd – det är strängt förbjudet. Vi har heller ingen rätt att hänvisa till baksätet då någon i det utsända köruppdraget av sin kommun för länge sedan, och långt före coronan, beviljats rätt att sitta i framsätet på våra bilar.

Var och varannan dag tvingas vi alltså sitta c:a tre decimeter från en helt okänd person – och detta under resor som inte sällan varar upp till någon timme.

Det betyder att vi dagligen, var och en och på mycket nära håll, träffar mellan sex och tio människor som vi inte vet något alls om.

En stor del av dessa resenärer måste vi dessutom hjälpa med att ge stöd vid insteg då de släppt rollatorn, med att få på säkerhetsbältet, med att fysiskt hjälpa deras rörelsehindrade ben in i bilen, med att hantera deras påsar och väskor o.s.v.

Och jo, naturligtvis använder vi handsprit, gummihandskar och även ibland munskydd. Många taxibilar har dessutom plastskydd som avskärmar mot baksätet.

Men. Den skyddsutrustning och den smittskyddsnivå som allmänt, och som sedan många månader rutinmässigt erbjuds ordinarie vårdpersonal i första linjen kommer vi inte i närheten av.

Det betyder alltså att vi bara i Stockholms län är minst ett par tusen förare som dagligen med undermåligt skydd riskerar att smittas med Covid-19 av några av de sammanlagt minst 15 000 resenärer som vi då interagerar med på nära håll. Och de av oss som garanterat kommer bli smittade riskerar därmed i sin tur att smitta minst femtio personer vardera – bara under första veckan…

Vi som kör omsorgsresor i våra taxibilar är faktiskt så mycket mer än bara chaffisar. I praktiken är även vi omsorgpersonal, en viktig länk i vårdkedjan, och dessutom en länk i det allra första ledet.

Om vi inte nu genast erbjuds vaccin bland de allra första vore det en oöverträffad skandal.

Så snälla Jultomten! Jag vänder mig alltså till Dig, därför att jag inte längre vet vad jag skall tro på.

Ge oss den julklappen att du tar upp saken med Johan Carlsson, så att han i sin tur kan viska i socialministernsöra att det kanske vore bra att genom några av Sveriges otaliga stuprör tipsa våra Heliga Regioner om att det kanske vore trevligt att hjälpa oss omsorgsförare att framöver slippa bli utpekade som de värsta smittbärarna av alla.

Michael Harvey

Ordförande, Transportörföreningen inom Cabonline Sverige – TAF

Dela gärna...

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

En utmaning

Redan långt innan PANDEMIN så var stora delar av svensk taxinäring rejält illa ute.

Oseriösa företag har dumpat priser på åtskilliga lokala marknader. Priskrig vid allehanda flygplatser, och underprissatta offentliga upphandlingar har under lång tid dränerat branschen på miljardbelopp.

Normala sunda konkurrensvillkor har snedvridits av ett mycket stort antal hemligstämplade miljoner från Arbetsförmedlingen.

Konkurrensen från helt olaglig svart taxiverksamhet har sedan länge fått växa ohämmat i takt med att sociala medier tagit ett allt större utrymme i informationsflödet. Varken ansvariga myndigheter eller kontrollsystemen har hängt med i utvecklingen.

Den genomsnittliga lönsamheten för åkerier med anställda som rapporterats av SCB har gått från mycket låga 2 % för fem år sedan, till ofattbara minus 10-20% idag. (Detta alltså före Corona!) Förarlönerna har endast kunnat hållas uppe kring existensminimum genom att längden på körpassen pressats upp mot 10-12 tim/dag.

Parallellt med svarttaxi dök så det hippa fenomenet ”Delningsekonomi” upp, och anammades snabbt av förvånansvärt ekonomiskt oförstående politiker från en yngre generation. Därmed kunde ett antal – av till synes oändliga mängder börskapital finansierade främst amerikanska företag – med fiffiga metoder, och med operativa baser i allehanda skatteparadis blixtsnabbt ta sig in på olika marknader, och därmed så gott som helt tillåtas gå under radarn.

Dessa s.k. appföretag är i vår bransch mycket skickliga på att åstadkomma kundnytta, men minimerar till stor del normala kontakter med tillståndsmyndigheter, skattemyndigheter, ordningsmakt, franchisetagare, fackliga organisationer och förare. De enda herre de känner är kvartalsekonomin, och därmed viktas försäljningsvolym och marknadsandel alltför tungt -något som ju i en förment moderniserad bransch ser bra ut i rapporterna till börsen.

Balansen mellan efterfrågan och utbud sätts därmed ur spel. I denna nya sköna värld blir alltså endast volym intressant, då detta i lägen där det finns för mycket investeringskapital allt för ofta räcker för att sälja aktier. (Lönsamheten får någon annan ta hand om senare, när vi sålt våra aktier vidare med vinst…)

Därmed har vår bransch hamnat i ett läge där förmedlingen av taxitjänster blivit mycket enklare att tjäna pengar på än själva utförandet av tjänsten. Kortsiktiga vinster har förvisso skapats, men själva produktionen går nu steg för steg under. (Absolut inte hållbart. Som om t.ex. Volvo skulle acceptera att fabrikerna går med ständiga förluster så länge allehanda bilförsäljare ensamma tjänar storkovan…)

Fågelviksgruppens skicklige tidigare ägare förstod tidigt detta, bytte koncernens namn till det mer moderna Cabonline, och sålde av sitt stora lönsamma taxiväxelföretag till ett stort anonymt amerikanskt investmentföretag – vilket sannolikt köpte detta just i tron att man kort efter köpet – genom lite slimmade kostnader – med god vinst snabbt skulle kunna börsintroducera ett nytt häftigt modernt techföretag.

Men när det var dags förra året så ville ingen köpa några aktier…

Allting går ju så fort nuförtiden… Marknaden var plötsligt översvämmad med Uber liknande företag (Bolt, My Taxi, Cabify m.fl.), och ett barn kunde dessutom räkna ut att p.g.a. priskrigen, de orealistiska upphandlingarna och alla kortsiktiga växelägare/mäklarföretag så var själva fabriken sedan omkring ett halvt decennium på väg mot att bli konkursmässig.

Och fabriken, det är ju vi åkare, och våra anställda förare… (Eller vi ”Transportörer” som Cabonline Group kallar oss i våra i mångt och mycket helt oseriösa franchisekontrakt…)

Och så kom då PANDEMIN. Och därmed har nu brallorna åkt av hela branschen!

Det skall nu bli spännande att som ordförande i TAF under några år få leda vår nya starka, mångsidiga och erfarna styrelse att verkligen hjälpa till med att äntligen få ordning på vår sedan länge misshandlade bransch.

En stimulerande utmaning. Sämre än vad det är just nu kan det ju inte bli!

Michael Harvey

Dela gärna...

Inför stämman

Hej alla,

I dessa turbulenta tider när de flesta rutiner ställs på ända så har även vår stämma blivit ”ställd på ända”.

Vi skulle ha haft, enligt stadgar, en stämma senat maj månad men p.g.a. det rådande så får det bli nu…

Om läget hade varit normalt så skulle vi haft en kryssning i höst…  men det får vänta.

I och med att läget är som det är så kommer nu de dokument som kallas stämmodokument.

Ekonomisk redogörelse, motioner, valberedningens förslag till ny styrelse och revisorsberättelse.

Skriv ut och ta med till stämman.

Läs igenom motionerna för det kommer att innebära en stor förändring för föreningen och  vi i styrelsen hoppas att alla som kommer på stämman kan svara enhälligt ja.

Ta också en funderare på vilken väg just DU vill att föreningen ska ta i framtiden.

COL och ledningen för SverigeTaxi/ Taxi Kurir verkar inte vara intresserade av att ha en förening som tillvaratar åkarnas intressen utan de tänker enbart på sina egna intressen.

Övriga dokument finns nedan för nedladdning.

Vänligen

Timo / styrelsen

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Dela gärna...