Uber förlorade i UK´s högsta domstol

Uber har i dagarna – efter hela sex år – i Storbritanniens Högsta Domstol förlorat en mycket betydelsefull juridisk process. Två förare har drivit frågan om de är att betrakta som anställda eller ej, och de har i och med denna dom fått rätt till bl.a. semestererersättning. Betydelsen för tiotusentals förare i UK är enorm, och kostnaderna för Uber blir snabbt gigantiska.

Hur detta på lite sikt kan komma att påverka all taxiverksamhet inom EU och i Sverige skall nu TAF försöka analysera.

Vi återkommer så snart vi tycker oss ha kartlagt detta! Men uppenbart är redan att det så småningom kommer att påverka oss alla, och särskilt då villkoren för våra enbilsåkare.

Bästa hälsningar

Styrelsen TAF

Samtliga betalande medlemmar kallas härmed till ordinarie Transportörföreningen inom Cabonline Sverige – TAF

Kallelse till Föreningsstämma 2021-02-11

Plats: Digitalt möte TEAMS, Tid: 19.00

Microsoft Teams-möte

föreningsstämma i TAF.

Som bekant hade vi helt nyligen en försenad stämma som följde upp året 2019, och nu är det enligt stadgarna dags för den ordinarie föreningsstämman som uppföljning till året 2020.

Styrelsen har valt att kalla till denna så snart som möjligt, detta för att ha alla formaliteter avklarade inför de stora uppgifter vi har framför oss.

Utöver formalia är det endast två punkter som nu kommer upp till beslut:

Fyllnadsval

Kort efter stämman visade det sig att den nyvalde ledamoten Ivan Socic inte kunde finna tid och utrymme till att delta i det kommande styrelsearbetet.

Eftersom vi alla sedan snart ett år har haft oerhörda svårigheter att möta i våra företag hade styrelsen stor förståelse för detta, och beviljade därför Ivan befrielse från styrelseuppdraget.

Av samma skäl avsade sig Monire Yagobi under januari fortsatt styrelseuppdrag.

Stadgeändringar

Styrelsen föreslår att uppdraget för TAF omgående utvidgas ytterligare till att omfatta alla taxitransportörer i Sverige. Orsakerna till detta är flera, men framförallt att den nuvarande direkta kopplingen till enbart Cabonlinekoncernen är hämmande och låser upp föreningen till en enda motpart vars framtida organsation och ägandeförhållanden är okända för oss alla.

Förlusterna i spåren av Coronapandemin är minst sagt betydande (TAF beräknar att sammanlagda förlusterna för de anslutna åkerierna inom Cabonlinekoncernen uppgår till mer än en miljard kronor), och av de offentligjorda boksluten inom Cabonlinegruppen kan man utläsa att förlusterna för franchisegivaren under åren 2016-2019 uppgår till hela 667 miljoner kronor – alltså utan Coronans negativa effekter under 2020.

De totala branschförlusterna uppgår alltså till synnerligen stora belopp, varför TAF’s styrelse  drar slutsatsen att mycket stora förändringar nu står för dörren.

Förslaghet är därför att vi nu försöker samla alla transportörer som inte driver beställningscentraler under en organisation TAF. (Se vidare i verksamhetsberättelsen)

Bilagor:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Förslag till stadgeändringar

Övriga handlingar som t.ex. resultat- och balansräkningar och styrelseprotokoll kommer inte att läggas ut på nätet, men betalande medlem kan efter begäran få ta del av dessa efter framställan hos ordföranden.

Revisionsberättelse och valberedningsförslag presenteras under mötet. Den medlem som så önskar kan kontakta valberedningen för besked om deras arbetsprocess.

VÄLKOMNA TILL TAF’S FÖRSTA DIGITALA STÄMMA!

Styrelsen

Dela gärna...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •