TAF Sveriges Taxitransportörer i Förening

Protokoll Föreningsstämma 2021-02-11

Plats: Digitalt möte ZOOM, Tid: 19.00 – 20.45

Val av stämmoordförande.

Till ordförande för stämman valdes Michael Harvey

Val av sekreterare för stämman

Till sekreterare för stämman valdes Samson Wodeghiorghis

Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Till justeringsmän valdes Timo Stamblewski Samt Nedzad Karaselimovic.

Fastställande av röstlängd

Antecknades närvarande röstberättigade ledamöter

Beslut om stämman utlysts i behörig ordning.

Stämman beslöt godkänna kallelsen

Fastställande av föredragningslistan

Stämman beslöt godkänna Föredragningslistan

Föredragning av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse för
senaste räkenskapsåret.

Verksamhetsberättelsen föredrogs.

Föredragning av revisors berättelse.

Revisor Jari Mähteläinen föredrog revisionsberättelsen.

Beslut om fastställande av resultat och balansräkning.

Beslöts fastställa resultat- och balansräkning

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret.

Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för den förkortade verksamhetsperioden.

Beslut om disposition av uppkomna resultat.

Beslöts balansera 2020 års resultat i ny räkning

Fastställande av avgifter.

Beslöts att medlemsavgifterna för år 2021 skall vara oförändrade från föregående år, dock att någon utdebitering till medlemmarna ej skulle ske förrän under verksamhets-året 2022. Avsikten med detta är att ej belasta medlemmarna med några kostnader under pågående pandemiorsakade lockdowneffekter.

Den sittande styrelsen kompenserar detta genom att under 2021 avstå från fakturering av beslutade ersättningar till styrelsen.

Val av styrelseordförande. (Ej aktuellt)

Val av styrelseledamöter.

Fyllnadsval efter Ivan Socic:

Valberedningen föreslog Michael Sjögren, som valdes enhälligt)

Fyllnadsval efter Monire Yagobi:

Valberedningen föreslog att platsen t.v. lämnas vakant, detta i avvaktan på ev. lämplig kandidat med anledning av föreningens ovan beslutade utvidgade uppdrag.

Stämman beslöt följa valberedningens förslag.

Val av revisor och revisorssuppleant. (Ej aktuellt)

Val av nomineringskommitténs ledamöter och suppleanter. (Ej aktuellt)

Fastställande av arvoden för styrelse, revisor och övriga funktionärer.

Stämman beslöt att gällande arvoden ej skulle förändras.

Behandling av inkomna motioner.

Inga motioner hade inkommit. Förslaget från styrelsen om stadgeändringar godtogs enhälligt efter några av stämman föreslagna korrigeringar.

Avslut.

Ordföranden tackade närvarande medlemmar, samt förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet:

Samson Woldeghiorghis

Justeras:

Timo Stamblewski                            Nedzad Karaselimovic

Dela gärna...
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •