Kategoriarkiv: Senastenytt

Det senaste nytt inom TAF & Taxi 020

Konkurrerande verksamhet

TAF har tidigare påpekat om vikten av försiktighet vid “konkurrerande” verksamhet.

Det gäller att OM du ska säga upp dina fordon för att börja med annan verksamhet som att köra för Uber, Bolt eller annan växel, säg upp dina fordon på rätt sätt, se till att lida igenom uppsägningstiden, se till att du får en bekräftelse på att dina fordon verkligen är uppsagda och att du får det skriftligt. Godta INTE ett muntligt besked. Det gäller inte.

Se till att Cabonline inte kan i efterskott kräva dig på eventuell skadestånd.

Tyvärr så kostar all kontakt med advokaten resurser som TAF har lite av.

Vill du bidra med resurser, använd vårt PG 81 35 50-1 sätt in ett bidrag.

Likvidation, konkurs.

Om det går så långt att företaget måste likvideras eller sättas under konkurs gäller att ha en bra konkursförvaltare.

Om det är någon som pga. rådande situation överväger konkurs eller rekonstruktion rekommenderas att ni kontaktar advokaten Anthony Krystek på Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.

Advokat Krystek åtar sig löpande uppdrag som konkursförvaltare och är insatt i situationen med Sverigetaxi men det är lämpligt att först prata med honom innan eventuell konkurs.

Bestrida kvittning.

Du kan skicka ett brev med uppmaning till Cabonline att upphöra med kvittning, att du drar tillbaka kvittningsrätten.

TAF har en mall för dig, efterfråga mallen.

Uppsägning av fordon.

Det är MYCKET viktigt att du inte litar på muntlig uppsägning utan att du alltid, alltid när det gäller Cabonline, måste ha det skriftligt.

Försäkra dig samtidigt om att du även säger upp åkaravtalet.

Konkurerandeverksamhet.

Det som är viktigt är att Cabonline kan ställa krav eller ersättningsanspråk på dig som åkare efter att du har sagt upp dina bilar, avslutat ditt åkeri inom Cabonline, är den konkurrensklausul som finns i alla versioner av transportöravtalet. Läs igenom ditt transportöravtal.

SvT gamla avtal §5, även Taxi020

Cabonline ”nya” avtalet §2, 2.1

Du måste ha avslutat ditt åtagande inom Cabonline INNAN du påbörjar något annat projekt.

Påbörjat innebär att du kan knytas till projektet genom att medverka till uppstart av ny bolagsbildning eller förberedelser som har till syfte att konkurrera med Cabonline under tiden som du är ansluten till Cabonline.

Du som åkare måste säkerställa att inte bara säga upp dina bilar utan att du har sagt upp åkaravtalet. Detta för att inte bli föremål för eventuellt ersättningsanspråk från Cabonline.

Det står i “nya”  avtalet att vitet kommer att vara en serviceavgift per fordon och kalendermånad, i gamla avtalet finns ingen summa men är mer strikt i konkurrensklausulen men enligt advokat Alexander Raaum kan detta bli föremål för tolkning om det kommer upp i rätten, som i det flesta fall kommer att gynna den klagande /kärande.

Håll er flytande….

Vänligen

Timo

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hot om borttag av Skolkörningar

Brev till ledningen av Cabonline i Stockholm AB.

I egenskap av företrädare för TAF får jag härmed framföra följande:

Yrkande:

Att Cabonline i Stockholm AB, (Cabonline), återtar beslutet att flytta fasta turer som ligger på taxibilar anslutna till Sverigetaxi i Stockholm AB, (SvT), och som är under uppsägning.  Cabonlines beslut gäller enbart de bilar som inte återtar uppsägningen innan den 30 april 2020.

Grunder:
Det avtalsmässiga förhållande av intresse i föreliggande ärende mellan Cabonline och anslutna åkerier regleras i det sk. transportörsavtalet. Avtalet finns i två versioner med,          såvitt nu är aktuellt, samma avtalsmässiga innehåll.

Av punkt 1 följer att SvT förbinder sig att bl. a tillhandahålla en administrativ service          och tillsammans med anslutna bilar stå för hög kvalitet och god service i utförande av köruppdragen.

Av punkt 2 följer att SvT förbinder sig att tillhandahålla de tjänster och bedriva sådan marknadsföring och kommersiell verksamhet som rimligen kan erfordras för att tillföra köruppdrag till anslutna taxibilar.

Det avtalsmässiga förhållande av intresse i ärendet såvitt gäller fasta turer regleras i det sk. Stockholmsavtalet alt. ramavtalet mellan Stockholm Stad och SvT

Av § 7 följer att SvT åtagit sig utföra alla delar av avtalet med den skicklighet, snabbhet och omsorg som staden har anledning förvänta sig av en välrenommerad leverantör.   
Av §13 följer att de åkerier/taxibilar som utför de fasta köruppdragen skall godkännas av Stockholms Stad.

Bara de förare som genomgått utbildning får komma ifråga att köra fasta turer.

Flertalet av de åkerier som kör fasta turer har chaufförer med flera års erfarenhet av skolkörning. I många fall har samma åkerier och chaufförer haft samma turer under låg tid. De känner sina skolbarn och deras föräldrar väl. Dessa chaufförer utför nästan genomgående omtvistat gott arbete, som är väl förenligt med ovanstående krav i åkar-och skolavtalet. 

Om Cabonline i enlighet med ovan hastigt flyttar samtliga nu aktuella fasta turer kort innan terminsslutet innebär det att tillförda köruppdrag tas ifrån bilar, som utan egen förskyllan tas ifrån arbetsuppgifter och inkomst. Det innebär vidare att skicklighets- och omsorgskravet i § 7 i stockholmsavtalet allvarligt äventyras i det att flera nya chaufförer på mycket kort tid kommer behövas sättas in på turerna inför terminsslutet. 

Erfarenheterna har tydligt visat att det torde vara ett ”högriskprojekt” ur kvalitetssynpunkt att snabbt ersätta fungerande rutiner med något som man inte vet om eller hur det fungerar. Kravet på godkända i chaufförer jml § 13 i stockholmsavtalet torde heller inte utan problem kunna upprätthållas.                                    

Argumenteringen för den nya ordningen haltar vidare betänkligt i det att – om de nuvarande skolturerna får ligga kvar till terminsslutet i juni – finns det gott om tid att planera skolturerna inför höstterminen. 

För TAF likväl som för envar som är verksam i taxibranschen framstår Cabonlines nu aktuella åtgärd, med en villkorad indragning av skolturerna för de bilar som fullföljer sina uppsägningar av åkaravtalet, enbart som ett sätt för Cabonline att med ekonomiska påtryckningar söka förmå aktuella åkerier att återta sina uppsägningar av transportörsavtalet.

TAF har varit i kontakt med ett antal åkerier som beslutat lägga ner taxiverksamheten. 
I samtliga fall vilar besluten på affärsmässiga överväganden där SvT:s åtgärder med höjda stationsavgifter och ökade provisionerna på ett avgörande sätt förändrat förutsättningarna för att bedriva ett lönsamt taxiåkeri. På detta kommer Coronaepidemin som punkterat möjligheterna att ens bedriva dräglig taxinäring.

TAF hoppas, tillsammans med övriga aktörer i taxibranschen, att det skall komma beslut från regeringen om finansiering av stationshyror och/eller andra lättnader, t ex som att SvT kan tänkas göra om bilarna till %-bilar under sommarmånaderna eller ta ut halv stationsavgift under juni och augusti samt slopad stationsavgift under juli, kommendering för att begränsa antalet bilar i trafik i enlighet med tidigare angivna förslag. 

Med hänvisning till ovanstående är TAF utomordentligt bekymrad över den rådande situationen på taximarknaden. Denna oro över sakernas tillstånd förstärks avsevärt av den aviga relationen till Cabonline som f.n. råder. 

I egenskap av v. Ordförande i TAF föreslås därför i samförstånd med flertalet åkare i SvT, att vi – åkare och SvT/Cabonline – tillsammans söker arbeta fram en rimlig lösning i ”elfte timmen” till undvikande av kontraproduktivt ”skyttegravskrig” med åtgärder och motåtgärder från bådas sidorna.

Vi är öppna för förslag och föreslår att vi snarast håller ett möte med Er för att diskutera förutsättningarna att i positiv anda hitta en lösning på nu aktuellt och andra akuta problem 
så att vi alla kan ”gå vidare”.

Ser fram emot ert förslag på mötesdatum.

Stockholm 2020-04-26

Vänligen

Timo Stamblewski
Vice Ordförande TAF

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

PRESSMEDDELANDE

(Frågor: Timo Stamblewski, Pressansvarig styrelseledamot, Tel 070-321 69 28)

Obs!

Länk till flygfoto över taximanifestation 2020-04-22, Foto Wihelm Rejnus, Copyright TAF. Fritt för publicering i nyhetsmedia under vecka 17/2020. https://we.tl/t-vC57crg2Vo

FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR RISKERAR SVÅR KRIS

-En halv miljard till kulturen. En halv miljard till idrotten. Det kunde regeringen och stödpartierna av någon anledning få fram blixtsnabbt. Och det tycker nog många är bra… Så säger åkaren Timo Stamblewski, vice ordförande i Transportörföreningen SverigeTaxi Stockholm, och fortsätter:

-Men taxibranschen, som ju i Sverige dagligen utför färdtjänstresor för närmare 400 000 svårt utsatta svenskar, och dessutom årligen miljontals sjukresor och skolkörningar, har hittills från vår regering inte fått den minsta respons eller förståelse för våra larmsignaler, detta trots uppvaktningar från de stora bolagen, från oss åkare och från tusentals förtvivlade förare.

Enligt Taxiförbundets nyligen genomförda enkät, något som Regeringen mycket väl känner till, så kommer två tredjedelar av alla taxiföretag att slås ut redan inom några månader, och uppemot 20 000 förare står då helt arbetslösa till midsommar. Bara konkursförvaltningen och lönegarantierna i spåren av detta kommer enligt Taxiförbundets beräkningar under det närmaste året att kosta Svenska Staten mer än fem miljarder i direkta utgifter.

-Den manifestation som vi genomfört i Stockholm idag, tillsammans med massor av hitresta taxibilar fån södra Sverige, avser att väcka medvetandet hos Regeringen, men den riskerar dessvärre också att bli branschens sista kraftsamling för att få våra till synes helt oförstående politiker att reagera. Vi kommer inte att orka mer. Och flertalet av de småföretagare som håller denna viktiga samhällsbärande verksamhet uppe, kommer inte att finnas kvar.

-Hur man från regeringshåll så tydligt kan prioritera fritidsaktiviteter och underhållning framför nödvändiga transportbehov för våra äldre och sjuka övergår faktiskt vårt förstånd… Färdtjänsten kommer – om inget nu görs mycket, mycket snabbt, att kollapsa redan under sommaren, och då med helt oacceptabla väntetider i höst som följd.

 -Att en akut sjukresa då kommer behöver bokas minst ett par dagar i förväg riskerar faktiskt att bli ett normalläge för mycket lång tid framöver, avslutar Timo Stamblewski.

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tack alla som deltog i manifestationen idag, 22/4 2020 !!

I och med initiativet från Göteborg, att manifestera för branschen och för ett riktat stöd till  branschen har TAF idag, tillsammans med Afram Dilliabo, Nätverket Tillsammans för taxinäringen, genomfört en bra manifestation på Mynttorget i Gamla Stan

Några media var på plats som Proletaren, Aftonbladet och Arbetaren. Troligen var SVT på plats och filmade.

P4 Göteborg hade ett inslag om göteborgarnas manifestation.

Lyssna på den här—>> SverigesRadio

Jag tror att det kommer att komma mer i media.. får se.

Det som var viktigast, att vi kom till tals med de politiska partierna uppfylldes delvis.

Vi samtalade och framförde vårt budskap med ordförande i Trafikutskottet Jens Holm (V) och han förstod, tog till sig våra problem.

Han bad om och vi kommer att maila honom med mer info om förhållandet.

En kvinna från (C), jag uppfattade inte hennes namn men hon kom från Skövde. :-)

Vi lämnade kuvert adresserade till varje parti och partiledare. i entrén till riksdagshuset.

Nu är det upp till politikerna att åtgärda våra problem, för media att föra fram dem, att se hur verkligheten ser ut bakom ladorna.. som är så välfyllda.

Vi kommer att fortsätta med aktioner!

Ett jätte tack till alla deltagare från Taxi Göteborg, tack till Afram som initierade manifestationen, tack alla göteborgare att ni tog er de 94 milen, fram och tillbaka.

Det är med sorg som jag kan konstatera att inte alla Stockholmare, Cabonline åkare har kurage nog att delta i manifestationer FÖR branschen utan allt måste var MOT något.

Du som ser detta, sprid det gärna till kollegor.

Bilkortege från Göteborg & Malmö

Mycket material hittar du på www.taftaxi.se

Vänligen

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Riksomfattande manifestation 22/4

Nu på onsdag, 22/4, kommer c: a 150 bilar från Göteborg och Malmö att köra upp till Stockholm för att manifestera mot Corona läget och statens oförmåga att rikta stödmedel till vår bransch.

Tillsammans med den aktionsgrupp som har bildats i Göteborg kommer TAF att medverka och uppmanar alla medlemmar att bidra med bilar till aktionen. Tyvärr har Taxi Stockholm förbjudit sina medlemmar att delta med fordon. Taxiförbundet är kontaktat men de kommer inte att medverka då de meddelat att förbundet agerar genom lobbing och inte genom aktioner.

Detta är ett riksomfattande problem som drabbat ALLA åkerier, alla förare i hela Sverige. Nedan krav kommer att brevledes framföras till representanter från regering och riksdag.

Våra krav är:

1                    Ekonomiskt stöd direkt in i företagen, åkerierna utan återbetalningskrav, utan mellanhänder som beställningscentraler osv. Då stor del av vår verksamhet baseras på samhällsviktiga körningar, Skol- färdtjänst- och omsorgsresor.

2                    Underlätta banklån så att bankerna lånar ut pengar till taxiföretagen. Om så inte sker kommer en stor del av dagens åkerier inte finnas i augusti, då skol- och omsorgsresor börjar igen.

3                    Befria taxifordon från trängselskatter tillsvidare. En kostnad som drabbar åkerierna extra hårt i dessa tider.

Manifestationen som är planerad till onsdagen den 22/4 2020. Bilar kommer att samlas vid IKEA Skärholmen kl. 10:00 för att därefter i kortege åka in till centrala Stockholm och passera riksdagshuset via Mynttorget. Exakt färdväg nederst.

Vi ska inte göra något olagligt eller göra något som skadar våra varumärken eller kan skada de andra taxiföretag som samarbetar med oss.

Manifestationen kommer gå ut på flera olika steg och allt detta kommer ske under samma dag och tid.

Steg 1: Cirka 150 bilar från alla 3 taxibolag (Taxi Göteborg, Vip och Cabonline) kommer att starta färden mot riksdagen i Stockholm kl. 04.00.

Planerad ankomst är vid 10 tiden. Då kommer vi att mötas av Cabonline bilar i Stockholm.

Steg 2: När vi närmar oss Stockholm kommer i Göteborg att samlas 50 bilar på Gustav Adolfs torg och 50 bilar på Götaplatsen. Media kommer att kontaktas på alla tre platser så som TV, media, polis samt politiker.

Samtliga förare ska sitta i bilarna, inte föra något oväsen, inte tuta eller hitta på några dumheter. Vi är inte på plats för att skapa oreda eller ”kravaller”!!

Preliminär färdväg:

IKEA kungens kurva- E4 mot Hornstull – Långholmsgatan- över Västerbron – ner mot Gjörwellsgatan – Rålambshovs leden Norr Mälarstrand – Hantverkargatan/ Stadshusbron – Tegelbacken – Vasabron – Myntgatan – Strömbron – Stallgatan – Nybrokajen – Strandvägen – Hamngatan – Sveavägen – Cederdalsgatan och ut genom Norrtull.

Bilarna bör hålla ihop för att få så mänga taxibilar synliga som möjligt.

Iakttag gällande hastighetsbegränsningar, håll något under, speciellt inne i stan. Var ett föredöme denna dag.  

Samson är placeringsansvarig. Kontakta honom, meddela att du kommer till honom. Skicka sms på 070-497 69 23 om hur många bilar som du skickar.

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TAFs Årsstämma 2020

Hej alla,

Enligt nuvarande stadgar skall föreningsstämma hållas senast 31 maj varje år:

§ 8 Föreningsstämma
Ordinarie Föreningsstämma skall hållas senast den 31 maj varje år. Närvarorätt har endast medlem i föreningen. 

Styrelsen hade planerat att hålla stämman i slutet av maj, närmare bestämt den 28 maj.

Detta kommer INTE att ske i år på grund av det läge som vi och världen befinner oss i.

2020 års stämma måste flyttas p.g.a. den extra ordinära situation vi är i, att inte fler än 50 får träffa och samlas.

Styrelsen kommer att i god tid gå ut med ett nytt datum då stämman kan hållas:

§ 11 Kallelse
Meddelande om stämmodatum för ordinarie stämma skall ske i god tid innan kallelse utsändes. Kallelse till ordinarie Föreningsstämma skall ske skriftligen och/eller via e-mail, samt anslås vid föreningens låda. Kallelsen skall vara medlemmarna tillhanda senast 14 dagar och högst 28 dagar innan stämmodagen. Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen. Kallelse till Extra föreningsstämma skall vara medlem tillhanda senast 7 dagar och högst 21dagar innan stämman. Styrelsen äger rätt att inbjuda personer utan att detta behöver anges i kallelse.

 Bifogat finner du en liten skrift om hur just du som medlem kan påverka föreningen och hur du till stämman skriver en motion. Glöm inte att ditt förslag måste var möjlig att rösta på genom en ” Att-sats”.

Börja fundera över om du tycker att det finns saker att förändra, förnya eller påverka.

Det är din rätt som medlem!

Ur stadgan: 

Tillsammans med kallelse skall följa årsredovisning, revisorsberättelse och inkomna motioner med svar från styrelsen.

Vänligen

Timo

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

info@taftaxi.se

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Manifestation 16/4 klockan 10:00 Hakberget

Nu på torsdag, 16/4 mellan 10:00 – 12:00 kommer en ny manifestation göras vid Hakberget, korsningen Lindarängsvägen / Valhallavägen.

För att visa på den svåra ekonomiska situation som taxiåkarna, arbetsgivare befinner sig i och den påtagliga risken att många åkare drabbas av omedelbar konkurs.

Taxiåkarna riskerar att inte kunna betala lön till anställda, att inte kunna betala sina räkningar och detta beror till stor del på det företag, Cabonline som driver de växlar som bilarna är anslutna till. SverigeTaxi, Taxi Kurir och TopCab.

Många åkare står utan körningar och inkomster. Men de fasta utgifterna finns kvar. Situationen är ohållbar, många åkare har inte kunnat betala sin hyra för april men Cabonline drar anslutningsavgiften 12 500 oavsett inkört eller ej.

Inte nog med att åkerierna inte får någon rabatt på avgiften eller få pausa sin bil, åkaren får inte det vi betalar för, körningar, service, material osv.

Men det finns inga körningar och samtidigt korttidspermitterar Cabonline har sin personal för att sänka sina kostnader, tjäna mer pengar. Cabonline låter oss få uppskov på 3 700 kr. av avgiften som är på 12 500 kronor i månaden mot att det ska betalas tillbaka under hösten, samtidigt kräver Cabonline PERSONLIGT BORGEN FRÅN åkarna.

Vi åkare och vår personal har hamnat i ekonomiska problem p.g.a. ett multinationellt riskkapitalbolags orättmätiga profithunger. Läs här om hur CabOnline hamnat här.

Vi, TAF – Transportörföreningen inom Cabonline, framför åkarnas ärenden och intressen.

Vad manifestationen handlar om är att få staten, myndigheter, kommun och framförallt det bolag som vi åkare är anslutna till, Cabonline att reagera och se till just vår bransch, vår situation och taxibranschens villkor i dessa tider.

De som kommer att finnas på gärdet är åkare, anställda taxiförare, enbilsåkare och åkare med flera bilar som alla delar samma situation, d.v.s. vi lider stor inkomstförlust och påföljande ekonomisk skada, i många fall konkurs under kommande veckor. Alla åkerier är ansluta till Cabonline genom olika varumärken, SverigeTaxi-Taxi Kurir- Top Cab till Cabonline.

Se bifogade dokument som belyser Cabonlines agerande. Vi har fler dokument som kan presenteras.

Om ni har frågor eller på annat vis vill ha kontakt nås vi på tel.

TAF ordförande                          Nedzad Karaselimovic              076 872 46 99

Vice ordförande                         Timo Stamblewski                     070 321 69 28

Vänligen

Styrelsen TAF/ Timo Stamblewski 

Transportörföreningen inom

Cabonline Sverige ( TAF)

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Manifestation 14/4 klockan 10:00 Hakberget

TAF arrangerar kommande tisdag, 14/4, mellan kl. 10:00 – 12:00 en manifestation för att påkalla regeringens, regionens, kommunens och medias

uppmärksamhet på den situation som taxiåkare befinner sig i.

 
Kom till Hakberget – Lindarängsvägen  (Stockholm 59.338160, 18.103474)

korsningen Valhallavägen – Lindarängsvägen

VI MÅSTE FÅ EN GEMENSAM UPPSLUTNING!!

KOM MED DINA BARN OCH DIN FRU.

 
Vi måste visa att familjer drabbas av att åkerier inte får stöd.

Se till att alla dina bilar kommer, du som är flerbilsåkare.
Vi ska gå till aktion och manifestera mot den situation som råder.

Att Cabonline inte hörsammat åkarnas situation.

Vi parkerar bilarna, som är i trafik, med skolskyltar uppfällda, blink på vid parkeringen på Gärdet vid Lindarängsvägen/ Valhallavägen mellan 10:00 – 12:00

Tänk på följande punkter på Gärdet:

1. Du måste logga ut och inte vara på paus, annars skickar de körning som leder till 5-600kr böter beroende på bolag, SvT eller TK.

 
2. Parkera snyggt med ordning och kom inte sent, var på plats redan 09:45.

 
3. Lyssna på meddelandet från TAF som kommer att meddela er på plats. Om press eller radio kommer, låt TAF styrelsen prata med dem.

4. Förbered er för eventuella frågor från pressen gällande aktionen. Hänvisa dem till TAF styrelsen/ representant.


5. Ta med fika och försök att hålla ordning och inte samlas över 50 personer när ni står utanför bilarna.

TAF kommer att ha något litet att äta och dricka på plats.

6. Meddela alla kollegor som är i trafik. Bussar, bilar, rullstolsfordon.

7. Alternativt för den som är norr om stan, samling vid Anderstorpsvägen 22, kl. 09:00 för att åka kortege genom stan med skolskyltar uppfällda och blinkande. De som propagerade vid mötet igår, 8/4 för detta kommer att vara på plats.

Kom dock ihåg…!!!

Inget tutande och skrän!!!

Kom!!

Inget bråk, inget skräp bara ordning.
Det är mycket viktigt för oss att vår växel inte har körningar under den tiden.

Vänligen

Styrelsen

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

TAF delger och förtydligar sin ställning

Det har kommit till vår kännedom och begäran om att TAF ska ställa sig bakom aktioner som riktar sig mot enskilda åkare och åkerier.

TAF tar totalt avstånd och deltar inte i någon aktion som innehåller illegala moment, våld eller skadegörelse.

Vänligen
Styrelsen

Dela gärna...
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •